Уредбата
со
законска
сила
за
финансиска
поддршка
на
уметници
и
други
физички
лица
кои
самостојно
вршат
дејности
и
други
активности
во
областа
на
културата
за
време
на
вонредна
состојба,
излезе
во
Службен
весник
на
Република
Северна
Македонија,
на
28
мај
2020,
четврток
(Број
139
28
година
LXXVI).

Како
што
денеска
соопштија
од
Иницијативтаа
„КУЛТУРА
Е
НАСЛОВНА
СТРАНА
НА
СЕКОЕ
ОПШТЕСТВО“
и
ЈАДРО

Асоцијација
на
независната
културна
сцена,
уредбата
се
однесува
на
нивното
последно
барање,
односно
финансиска
поддршка
на
уметници
и
други
физички
лица
кои
самостојно
вршат
дејности
и
други
активности
во
областа
на
културата
како
и
вработени
во
правно
лице
кое
е
регистрирано
за
вршење
на
дејност
од
областа
на
културата,
за
месеците
април
и
мај
2020
година,
во
месечен
нето
износ
од
14.500
денари.

Во
соопштението
се
наведува
дека
повеќето
нивни
барања
се
прифатени,
но,
како
што
стои,
 не
ги
содржи
сите
нивни
предлози.


Уредбата
не
ги
содржи
нашите
барања
да
се
вклучат
во
поддршката
и
вработени
во
правно
лице
кое
е
регистрирано
за
вршење
на
дејност
од
областа
на
културата,
а
тие
лица
не
се
опфатени
со
оваа,
а
и
ниедна
друга
мерка
и
уредба.
Исто
така,
критериумите
за
добивање
на
средства
се
уредени
според
Министерството
за
култура
и
не
ги
содржат
сите
наши
сугестии,
се
вели
во
соопштението.

Во
соопштението
меѓу
другото
потсетуваат
дека
на
почетокот
на
кризата
поднеле
барање
за
воведување
на
специјални
мерки
за
помош
на
домашната
вонинституционална
културна
сцена
како
резултат
на
кризата
со
корона
вирусот.
Барањето
било
доставено
до
Оливер
Спасовски
претседател
на
Владата,
Mила
Царовска
заменичка
на
претседателот
на
Владата
задолжена
за
економски
прашања,
Хусни
Исмаили
министер
за
култура
и
Петре
Шилегов
градоначалник
на
Град
Скопје.


Формирање
на
фонд
за
доделување
на
субвенции
како
месечни
надоместоци
за
припадниците
на
домашната
вонинституционална
културна
сцена,
погодени
од
кризата
со
корона
вирусот.
Фондот
да
опфати
средства
за
исплата
на
месечни
надоместоци
за
период
од
6
месеци,
почнувајќи
од
март
2020
година,
во
износ
од
просечно
бруто
плата
за
вработените
во
правните
лица
и
ТП
самостојни
уметници
влезени
во
системот
на
бенефиции
на
Министерство
за
култура,
и
износ
од
просечно
нето
плата
за
невработените

хонорарно
ангажирани
уметници
и
културни
работници,
на
кој
ќе
го
покрие
персоналниот
данок
на
доход.
Итна
и
неодложна
исплата
на
средствата
доделени
за
финансирање
на
проекти
од
2019
година
од
страна
Министерство
за
култура
и
единиците
на
локална
самоуправа,
итно
потпишување
на
договори
за
финансирање
на
проекти
поддржани
во
2020
година
помеѓу
Министерство
за
култура,
Град
Скопје,
другите
единици
на
локална
самоуправа
и
корисниците,
прилагодување
на
планот
и
роковите
за
нивна
реализација
согласно
состојбите
на
терен,
префрлање
на
70%
од
доделените
средства
по
потпишување
на
договор
и
признавање
на
досега
направените
трошоци
за
организирање
на
програмата,
и
покрај
откажувањата
или
доцнењата
во
нивната
имплементација
(на
пр.
откажани
авионски
билети,
трошоци
за
тековно
работење
и
слично),
стои
меѓу
другото
во
соопштението.