Младинскиот културен ценар и кино Милениум ги одложуваат настаните до крајот на препораката на Владата. За сите нови термини навремено ќе информираат, a публиката која што има купено билети за некој од бројните настани во следниов период, истите ќе може да ги искористи за новите термини.