Фото:
Б.
Грданоски

Олеснувања
за
културните
установи.
Пролонгиран
е
рокот
за
доставување
нацрт

годишните
програми.

На
71
седница,
Владата
донесе
Уредба
со
законска
сила,
за
примена
на
Законот
за
култура
за
време
на
вонредна
состојба,
со
цел,
наместо
рокот
за
донесување
на
нацрт-годишните
програми
за
работа
на
националните
установи
од
областа
на
културата
за
2021
година
да
биде
до
крајот
на
јуни,
тој
се
пролонгира
до
1
август,
оваа
година.

До
сега,
согласно
членот
70
од
Законот
за
културата,
националните
установи
во
jуни,
тековната
година,
доставуваа
нацрт-
годишни
програми
за
работа
до
Министерството
за
култура.
Во
нацрт-програмите
на
установите,
се
изразени
средствата
потребни
за:
програмски
активности,
оперативни
трошоци,
плати
и
други
надоместоци
за
вработените
и
за
надворешните
соработници,
кои
ќе
се
ангажираат
за
остварување
на
програмата,
како
и
материјални
трошоци
и
трошоците
за
инвестициско
одржување,
осигурување,
адаптација
и
набавка
на
опрема
за
установата.