Отворени
сме
за
дијалог
и
унапредување
на
културната
соработка
со
сите
соседи.Еден
од
приоритетите
во
мојата
работа
е
да
ја
продлабочам
таа
соработка.
Дотолку
повеќе
што
сите
ние
на
Балканот
,
како
наследници
на
големите
империи
,
споделуваме
заедничко
културно
наследство
што
е
добра
основа
за
меѓусебен
дијалог
и
взаемно
почитување.
Ова
во
интервју
за
МИА
го
изјави
министерката
за
култура
Ирена
Стефоска
осврнувајќи
се
на
добрососедството
и
колку
тоа
влијае
на
културното
наследство.

Целото
интервју
е
достапно
на
следниот

ЛИНК