На
иницијатива
на
директорот
на
Н.У.
„Танец“,
Мартин
Вучиќ,
на
72.
владина
седница
одржана
на
23
јуни,
беше
разгледано
и
одобрено
поднесеното
барање
на
институцијата
за
ново
урбанистичко-архитектонско
решение
за
нов
дом
на
една
од
најстарите
културни
институции
во
државата,
проект
врз
кој
раководството
на
„Танец“
работеше
интензивно
во
изминатиот
пандемиски
период.

Владата
го
разгледа
барањето
и
го
задолжи
Министерството
за
култура
да
предложи
соодветно
решение
до
Владата
за
проблемот
со
кој
се
соочува
Националната
установа
Ансамбл
за
македонски
народни
игри
и
песни
„Танец“.

Со
тоа,
конечно,
после
7
децении
постоење,
една
од
најважните
македонски
институции
од
областа
на
културата
кај
нас
ќе
добие
своја
сала
и
соодветни
услови
за
работа
и
концертирање,
достојни
за
нејзината
историска
важност.
Од
„Танец“
велат
дека
ова
е
прв
пат,
некоја
влада
да
има
слух
за
значајната
улога
на
адекватните
просторни
услови
во
целокупниот
раст
и
натамошен
развој
на
најголемиот
амбасадор
на
македонското
фолклорно
богатство
и
македонската
култура.