Во

археолошкиот
локалитет
Хераклеја
Линкестис
во
Битола
денеска
ќе
се
одржи
прес
конференција
за
одбележување
на
отпочнувањето
на
реконструкцијата
на
Хераклеја
Линкестис
поддржана
од
Европската
Унија.

На
настанот
ќе
се
обратат
шефот
на
Делегацијата
на
ЕУ
во
земјава,
амбасадорот
Самуел
Жбогар,
министерот
за
локална
самоуправа
Горан
Милевски,
градоначалничката
на
Битола 
Наташа
Петровска
и
директорката
на
Институтот
и
Музеј

Битола 
Мери
Стојанова.


Како
што
соопшти
Делегацијата
на
ЕУ,
п
роектот
се
имплементира
во
рамките
на
програмата
на
ЕУ
за
прекугранична
соработка
помеѓу
Северна
Македонија
и
Албанија,
со
вкупен
буџет
од
704.590
евра,
од
кои
600.000
се
обезбедени
од
Унијата.


Проектот
опфаќа
реконструкција
на
археолошкиот
локалитет
Хераклеја
Линкестис,
со
цел
негово
зачувување
за
следните
генерации,
но
и
зголемување
на
неговата
пристапност
и
содржина,
со
цел
да
се
направи
локацијата
попривлечна
за
посетителите.
Вториот
дел
од
проектот,
спроведен
во
Пустец,
Албанија,
е
насочен
кон
воспоставување
на
нов
изложбен
простор,
музеј
„Стерјо
Спасе“,
со
цел
да
се
заштити
и
промовира
културното
наследство
во
општина
Пустец.


ЕУ
наскоро 
ќе
започне
нов
повик
за
предлози
во
рамките
на
Програмата
за
прекугранична
соработка
со
Албанија.
Идејата
е
да
се
финансираат
прекугранични
проекти
поднесени
од
општини,
невладини
организации
и
локални
институции
од
областа
на
животната
средина,
адаптација
и
ублажување
на
климатските
промени,
спречување
и
управување
со
ризици,
туризам
и
културно
и
природно
наследство,
конкурентност,
развој
на
деловни
и
мали
и
средни
големи
претпријатија,
трговија
и
инвестиции.
За
овој
повик
има
алоцирано
вкупно
околу
пет
милиони
евра,
се
додава
во
соопштението
на
Делегацијата
на
ЕУ
во
земјава.