Проектот
на
Европската
Унија
за
прекугранична
соработка
помеѓу
Македонија
и
Албанија,
со
вкупен
буџет
од
704.590
евра
од
кои
600
илјади
се
обезбедени
од
ЕУ,
опфаќа
реконструкција
на
археолошкиот
локалитет
Хераклеа
Линкестис,
со
цел
негово
зачувување
за
следните
генерации,
но
и
зголемување
на
неговата
пристапност
и
содржина,
со
цел
да
се
направи
локацијата
попривлечна
за
посетителите.

Вториот
дел
од
проектот,
спроведен
во
Пустец,
Албанија,
е
насочен
кон
воспоставување
на
нов
изложбен
простор,
музеј
„Стерјо
Спасе“,
со
цел
да
се
заштити
и
промовира
културното
наследство
во
општина
Пустец.

Наскоро,
ЕУ
ќе
започне
нов
повик
за
предлози
во
рамките
на
програмата
за
прекугранична
соработка
со
Албанија.
Идејата
е
да
се
финансираат
прекугранични
проекти
поднесени
од
општини,
невладини
организации
и
локални
институции
од
областа
на
животната
средина,
адаптација
и
ублажување
на
климатските
промени,
спречување
и
управување
со
ризици,
туризам
и
културно
и
природно
наследство,
конкурентност,
развој
на
деловни
и
мали
и
средни
големи
претпријатија,
трговија
и
инвестиции.
За
овој
повик
има
алоцирано
вкупно
околу
5
милиони
евра.