Фото:
Б.
Грданоски

Генералното
собрание
на
Обединетите
нации
ја
прогласи
2021
година
за
Меѓународна
година
на
мирот
и
довербата
со
цел
да
ги
мобилизира
напорите
на
меѓународната
заедница
да
се
обезбеди
траен
мир,
солидарност
и
хармонија.

Министерството
за
култура
и
Министерството
за
образование
и
наука
на
Република
Северна
Македонија
почнуваат
иницијатива
за
приклучување
кон
прославата
на
оваа
Меѓународна
година
со
програма
посветена
на
еден
од
великаните
на
македонската
култура,
Блаже
Конески,
по
повод
стогодишнината
од
неговото
раѓање.

Денот
на
кој
се
родил
овој
исклучителен
културен
деец
е
запишан
и
на
Листата
на
УНЕСКО
за
одбележување
значајни
јубилеи
во
светот
во
текот
на
2021
година.

Оваа
годишнина
заслужува
сите
актери
на
културниот,
академскиот
и
општествениот
живот
да
ги
мобилизираат
своите
креативни
сили
за
достоинствено
чествување
на
ликот
и
делото
на
Блаже
Конески.
Затоа,
Министерството
за
култура
и
Министерството
за
образование
и
наука
подготвуваат
платформа
за
усогласување
на
различните
настани
што
ќе
се
одвиваат 
на
национално
и
на
меѓународно
ниво.

Мирот
и
довербата
се
стожерите
на
поетската
и
на
научната
дејност
на
Блаже
Конески.
Неговото 
монументално
дело
ги
инкарнира
овие
длабокохуманистички
идеали.