Komisioni
për
parandalim

korrupsionit
ka
hapur
lëndë
për
punën
e
drejtorit

Agjencisë
për
film,
Gorjan
Tozija,
ka
konfirmuar
për

SDK.mk

kryetarja
e
Komisionit,
Biljana
Ivanovska.

“Një
anëtar
i
Komisionit
është
duke
punuar

lëndën
për
punën
e
drejtorit
Tozija,
por
nuk
mund

zbuloj

tepër
detaje,
për
shkak
se
praktika
jonë
është

secili
anëtar
ta
punon
lëndën
dhe
kur

jetë
gati
do
ta
prezantojë
para
anëtarëve
tjerë.
Pasdite
kemi
takim
dhe
do
t’u
japim
informacione
plotësuese”,
u
përgjigj
Ivanovska

pyetjet
tona
nëse
lënda
ka

bëjë
me
pagesën
e
parakohshme
për

gjitha
projektet
e
aprovuara
filmike
nga
Agjencia
dhe
për
atë
se
çka
konkretisht
hetohet

këtë
lëndë
dhe

cilën
fazë
janë
hetimet.

Sipas
informatave
jozyrtare,

me
këtë
lëndë
shqyrtohet
ligjshmëria
e
pagesës
urgjente


gjitha
projekteve
filmike
nga
ana
e
Agjencisë
për
film

mars

fillim

krizës
me
koronën.

E
kontestueshme
për
pjesën


madhe

projekteve

paguara
është
se,
nga
producentët
nuk
ka
as
garanci
bankare
e
as
dokumentacion
për
faza

përfunduara
paraprake.

pajtim
me
Ligjin
për
veprimtari
filmike,
producenti
filmik
para
se
ta
nënshkruan
marrëveshjen

afat
përkatës
duhet

parashtrojë
garanci
bankare

lartësi
prej
25%

shumës

mjeteve

cilat
i
paguan
Agjencia.

Me
masën

cilën
Agjencia
e
paralajmëroi

24
mars, për
dy
ditë
pune
ka
paguar
gjithsej
27
projekte
filmike,
siç
ka
njoftuar
atëherë,
“të
cilat
janë

fazë

avancuar

realizimit,
përkatësisht
ato

cilat
kanë
përfunduar
apo
janë
para
përfundimit”,
“për
t’iu
ndihmuar
punonjësve

pavarur
filmik
(frilenserëve)
dhe
shtëpive

produksionit”.

“Drejtori
i
Agjencisë
për
film,
Gorjan
Tozija

suaza

kompetencave

tij
ka
ndërmarrë
masa
për
ndihmë
për
punonjësit
filmik
(frilenserë)
dhe
shtëpitë
e
produksionit.
Pas
rekomandimeve

Qeverisë,

marrëveshje
me
kryetarin
e
Shoqërisë

punonjësve
filmik,
Igor
Ivanov,
ndërsa
pas
takimit
konstruktiv
me
ministrin
për
Kulturë,
Hysni
Ismaili

suaza

autorizimeve

tij
ligjore,
Agjencia
për
film,
prej
mjeteve
nga
buxheti
vjetor,
ka
bërë
pagesë
për
projektet
e
nisura
filmike

cilat
janë

fazë


thellë

realizimit
përkatësisht
ato

kanë
mbaruar
apo
janë
para
përfundimit.
Duke
e
zbatuar
këtë
masë
Agjencia
për
film
për
këto
dy
ditë
pune
ka
paguar
gjithsej
27
projekte
filmike“,

qëndron
ndër

tjerat

Komunikatën
e
Agjencisë
nga
24
marsi.

Megjithatë,

bazën
e

dhënaveFinanca

hapura
 të
Ministrisë
për
Financa,
shihet

ndër

paguarit
ka

tepër
projekte

as
nuk
janë
filluar.
Sipas
bazës


dhënave,

periudhën
mars-maj
2020,
ka
rreth
50
pagesa
me
gjithsej
përreth
një
milion
euro,
për
projekte

janë
aprovuar

konkurset
e
Agjencisë
nga
viti
2014
deri
2019.
Pagesat
kryesore
janë
bërë

17,
20
dhe
24
mars.

Masa
e
Agjencisë
për
film
për
pagesë

projekteve
filmike
është
ndryshe
prej
asaj

ishte
publikuar

30
maj,
kur
Ministria
për
Kulturë
e
bëri
publike

paratë

cilat
si
ndihmë

gjendje

jashtëzakonshme
do
t’i
fitojnë
filmprodhuesit
do

vijnë
nga
Fondi
për
ndihmë
dhe
përkrahje
për
ballafaqim
me
krizën
e
shkaktuar
nga
koronavirusi
KOVID-
19.
Qeveria

seancën
e
mbajtur

26
maj
miratoi
Urdhëresë
me
fuqi
ligjore
për
përkrahje
financiare

punonjësve
filmik
gjatë
gjendjes

jashtëzakonshme,
për
muaj
prill
dhe
maj
me
neto
shumë
mujore
prej
14.500
denarë.


Për
një
rast
tjetër,
kundër
Tozijas
është
parashtruar
edhe
kallëzim
penal

Prokurorinë
Themelore
Publike,
nga
producenti
Robert
Naskov
dhe
shtëpia
e
produksionit
“Partizans”.

Kallëzimi
ka

bëjë
me
filmin
nga
viti
2016
“Çlirimi
i
Shkupit”,

regji

Danillo
dhe
Rade
Sherbexhija,
ku
producenti
kryesor
me
69
përqind
është
“Partizans”,
ndërsa
ko-producentë
janë
“MP
film
prodakshën”
nga
Kroacia
dhe
“Art
films
prodakshën
AFP”
nga
Finlanda.


Filmi
është
incizuar

fund

vitit
2014,

kurse
premiera
u
mbajt

tetor

vitit
2016.
Tozija

atë
periudhë
ka
qenë
i
angazhuar
si
bashkëpujnëtor
i
jashtëm
i
filmit,
mirëpo

bashku
me
ko-producentin
kroat
Igor
Nolla,
pa
njohuri

producentit
kryesor
Naskov,
ua
kanë
shitur

drejtat
e
filmit
distributorëve
nga
Holanda
dhe
Italia.

vitin
2016
“Çlirimi
i
Shkupit”
ishte
edhe
kandidat
për
Oskar,
nga
Maqedonia.

Duke
e
pasur
parasysh

Agjencia
për
film

vitin
2014
e
ka
përkrahur
këtë
film
me
1.25
milionë
euro,
Naskov
dhe
Popovski
konsiderojnë

Tozija,
i
cili
u

drejtor
i
Agjencisë

gusht

viti
2017,
paraprakisht
me
shitjen
e
paautorizuar
e
ka
dëmtuar
buxhetin
me
mbi
20.000
euro,
pasi
pjesë
e
parave
për
distribuim
duhet

kthehen

Agjencinë.