DEKRET
ME
FUQI
LIGJORE
PËR
ZBATIMIN
E
LIGJIT
PËR
KULTURË
GJATË
GJENDJES

JASHTËZAKONSHME