Ekspozita
e
fotografive
e
titulluar,,Shënime
fotografike
nga
Norvegjia”
nga
Dragan
Todorovski
do

hapet
sonte

ora
19:30

sallën
e
ekspozitës

Qendrën
e
Kulturës
,,Trajko
Prokopiev”

Kumanovë.
Përveç
ekspozitës
është
planifikuar
një
punëtori-fotografike
dhe
diskutim
me
autorin
e
ekspozitës
Todorovski

shtunën

17
tetor.


tekstin
kushtuar
ekspozitës
titulluar
,,Nostalgjia
për
Veriun”,
ambasadori
Pajo
Aviroviq
tregon
se
udhëtimi
me
ekspozitën
e
tij

fotografive,
na
fton
autori
dhe
ngjall
një
ndjenjë

fshehur
dhe
gëzim
qetësues.

Cinikët
do

thoshin:

këtë
kohë

Kovid
19,
çdo
udhëtim,
edhe
ai
virtual,
përmes
Norvegjisë,
përmes
fotografive

Todorovskit,
është

vetvete
një
shkak
për
gëzim.
Me
faktin
se

ekspozitën
e
autorit

fotografit
tonë

lartë
nga
një
dhuratë
dhe
një
diplomati
nga
karriera,
nuk
ka
asnjë
copëz
cinizmi,
por
një
bollëk
bukurie,
gëzimi
dhe
asaj

njeriu
sot,
kudo

është,
ka
nevojë

jashtëzakonshme

paqe…

Ajo
na
afron
shtrirjet
e
mëdha

veriut

largët,
duke
konfirmuar

vërtetën
e
vjetër
se
bukuria,
e
dhënë
nga
zoti
dhe
e
krijuar
nga
duart
e
njeriut,
është
e
përjetshme
por
vetëm
nëse
është

simbiozë.

Norvegjia
është
një
shembull
ideal
i
bashkimit

natyrës
dhe
njeriut,
por
ju
duhet

keni
prirje,
ndjenjën
e
momentit
dhe
syrin
e
mprehtë

ajo
simbiozë

përjetësohet
dhe

ndahet
me

tjerët.
Dragan
Todorovski
me
sukses
e
kapërcen
atë
sfidë,
për
gëzimin
tonë,
thotë
Aviroviq.

Dragan
Todorovski
lindi

vitin
1962.
Ai
përfundoi
studimet
e
magjistraturës


drejtën
ndërkombëtare
dhe
politikën
ndërkombëtare

Fakultetin
e
Drejtësisë
“Justinijani
i
Parë”,
pranë
Universitetit
“Shën.
Kirili
dhe
Metodi
”në
Shkup.

MPJ
është
punësuar

vitin
1996
si
fotograf
oficial
i
tij,
dekadën
e
fundit
punon

Drejtorinë
e
marrëdhënieve
Bilaterale
me
vendet
evropiane
dhe
është
përgjegjës
për
vendet
e
Evropës
Veriore.

periudhën 
nga
viti
2015
deri

2018,
ka
qëndruar

mision
diplomatik

Mbretërinë
e
Norvegjisë,
duke
kryer
funksionin
Ushtrues

Detyrës

Ambasadën
e
Republikës

Maqedonisë

Oslo.
Kjo
ekspozitë
është
pjesë
e
shënimeve

tij
fotografike

marra
gjatë
asaj
periudhe.