Forumi
i
dytë
i
qyteteve
kreative

filmit
nga
rrjeti
i
UNESCO-s,
“Krijimi
i
qytetit


ardhmes”
mbahet

“Shtëpinë
e
Bardhë”

Manastir
dhe
Qendrën
për
Kulturë

Manastir.
Programi
i
sotëm
nga
ora
11:00

“Shtëpinë
e
Bardhë”

Manastir
parashikon
përfshirjen
e
përfaqësuesve

lartë

qyteteve
kreative

filmit
nga
rrjeti
i
UNESCO
-s
Terrace
(Spanjë),
Busan
(Koreja
e
Jugut),
Logj
(Poloni),
Romë
(Itali),
Sarajevë
(BH)
,
dhe

tjera
qytete-anëtare

kllasterit

qyteteve

filmit

UNESCO,
si
dhe
përfaqësuesit
e
institucioneve
relevante
vendase,
si
dhe
përfaqësuesit
e
sektorit
joqeveritar
dhe
sektorit

biznesit 

punojnë

industritë
kreative

filmit.

Forumi
është
i
organizuar
nga
Shoqata
e
arteve

filmit
dhe
Qendra
e
filmit

Manastir
me
qëllim

rritjes

bashkëpunimit
midis
qyteteve

fushën
e
inovacionit
dhe
edukimit.
Ky
është
forumi
i
parë
i
këtij
lloji

vendin
tonë
dhe

rajon.

Përndryshe,
Forumi
filloi
dje
me
një
projeksion
falas

filmit
bullgar
“Festë”

dyshes
Grozeva-Valçanov.
Forumi
është
jashtëzakonisht
i
rëndësishëm
për
qytetin
e
Manastirit
si
një
anëtar
i
barabartë
i
qyteteve
kreative
për
film
nga
rrjeti
i
UNESCO-s
nga
viti
2015
dhe
një
nga
18-të
qytetet

janë
pjesë
e
këtij
kllasteri
filmik

UNESCO-s,
i
vetmi
nga
Maqedonia
dhe
një
nga

paktat

rajon.

Projekti
mbështetet

kuadër

Programit
Vjetor
për
financimin
e
projekteve
me
interes
nacional

Ministrisë

Kulturës.