Të nderuar,
Në bazë të lajmërimit të datës 07.05.2019 e shpallur ne ueb faqen e Ministrisë së Kulturës, për shpërndarje të dotacioneve kapitale drejt  njësive të vetëqeverisjes lokale, Ministira e Kulturës së RMV, njofton opinionin dhe komunat e RMV-së që afati i dorëzimit të paraqitjeve shtyhet deri më datën 10.07.2019, në orën 16:00.
Komisioni do të dorëzojë propozim më së vonti deri më 15.07.2019 ndërsa, Ministria e Kulturës do të dorëzojë propozim programën deri në Qeverinë e RMV-së më së vonti deri më 19.07.2019.
Kriteriumet, procedurat, afatet e shpërndarjeve ngelen të njejta, dhe të njejtat mund t’i gjeni në linkun e mëposhtëm: