INFORMATAT
E
PËRGJITHSHME

Ministria
e
Kulturës

konkurset
vjetore
për
finansimin
e
projekteve
me
interes
nacional

kulturë
për
vitin
2021(në
tekstin
vijues:
Konkurset
vjetore),
do

mbështesë
projektet

cilat
janë

funksion

zhvillimit,
afirmimit
dhe
promovimit

kulturës

Republikën
e
Maqedonisë

Veriut

veprimtaritë
dhe
fushat
vijuese:

 • mbrojtja
  e
  trashëgimisë
  kulturore
  (veprimtaria
  e
  muzeut
  dhe
  mbrojtja
  e
  trashëgimisë
  kulturore
  jo
  materiale,
  veprimtaria
  e
  bibliotekës,
  mbrojtja
  e
  trashëgimisë

  patundshme
  dhe
  mbrojtja
  e

  mirave
  audiovizuele);
 • artet
  vizuele,
  arkitekturë
  dhe
  dizajn;
 • muzikore,
  veprimtari
  muzikore-skenike
  dhe
  folklor;
 • veprimtaria
  e
  dramës;
 • letërsi
  dhe
  veprimtari
  botuese;
 • bashkëpunimi
  ndërkombëtar;
 • projektet
  interdisciplinare;
 1. KUSHTET
  PËR
  PJESËMARRJE

  KONKURSET
  VJETORE


drejtën
e
pjesëmarrjes

Konkurset
vjetore
kanë
personat
juridikë
dhe
fizikë,
shtetas

Republikës

Maqedonisë

Veriut.

Me
personat
juridikë
nënkuptohen
institutet

fushën
e
kulturës
(lokale
ose
private),
njësitë
e
vetëqeverisjes
lokale,
shoqatat,
unionet,
asociacionet,
shoqëritë
tregtare,
tregtarët
individë
dhe
personat
e
tjerë
juridikë

regjistruar

Republikën
e
Maqedonisë

Veriut
për
kryerjen
e
veprimtarive
nga
fusha
e
kulturës.

Personat
juridikë
dhe
fizikë

cilët
kanë
pasur
projekte

mbështetura
nga
Ministria
e
Kulturës

periudhën
e
kaluar
duhet
ti
kenë
përmbushur

gjitha
obligimet

pajtim
me
Ligjin
për
kulturë
dhe
me
kontratat
e
lidhura
me
Ministrinë
e
Kulturës,


kundërtën
nuk
do

shqyrtohen
projektet
e
dorëzuara

Konkurset
Vjetore
për
vitin
2021.


kushte

pandemisë

COVID-19,
Ministria
e
Kulturës
rekomandon,
projektet

realizohen
online,
nëse
aktiviteti
i
planifikuar
lejon
një
gjë
te
tillë.
Projektet

do

mbështeten
duhet

planifikohen
dhe
realizohen

përputhshmëri
me
Vendimet
e
miratuara
për
masat
për
parandalimin
e
bartjes
dhe
përhapjen

COVID
19,


cilat
përfshihen
Protokolet
e
punës

instituteve
nga
fusha
e
kulturës
dhe
personave
tjerë
juridik
dhe
fizik
nga
fusha
e
kulturës
(

shpallura

web
faqen
e
Qeverisë

Republikës

Maqedonisë

Veriut
dhe
Ministrisë

Shëndetësisë).


konkurset
NUK
marrin
pjesë
institucionet
nacionale
nga
fusha
e
kulturës.
Institucionet
nacionale

përputhje
me
Urdhëresat,
me
fuqi
ligjore
për
zbatimin
e
Ligjit
për
Kulturë

kohën
e
gjendjes

jashtëzakonshme
(“Gazeta
zyrtare
e
Republikës

Maqedonisë

Veriut”
nr.
169/2020),
deri

1
gusht
2021
e
kane
dorëzuar
plan-programin
vjetor
për
punën
e
institucionit
deri
te
Ministria
e
Kulturës.

Personat
juridik
dhe
fizik
mund

konkurojnë
vetem
ne
dy
veprimtari

ndryshme,
respektivisht
fushat
e
përcaktuara

informatat
e
përgjithshme
nga
këto
Konkurse
vjetore.
Ky
kusht
nuk
ka

bëj
me
personat
fizik
deri

moshën
35
vjecare

cilët
janë

papunë
dhe
artist

pavarur.

Formularet
e
aplikimeve

ndara

njësi
dhe
fusha
për
kulturë,

cilët
janë
pjesë
përbërëse
e
Konkursit
vjetor,
do

përcaktohet
numri
maksimal
i
proekteve
për
njësi,
respektivisht
fush,

cilat
do

miratohen
për
personat
fizik
dhe
juridik.

Për

dëshmuar
përmbushjen
e
kushteve

Konkurset
vjetore,
detyrimisht
dërgohet
dokumentacioni
si
vijon:

1.1.
Për
personat
fizikë

Certifikata
e
shtetësisë
e
Republikës

Maqedonisë

Veriut
(origjinale
ose
kopja
e
noterizuar)
ose
kopje
e
letërnjoftimit

lëshuar
nga
organi
kompetent

Republikën
e
Maqedonisë

Veriut.

1.2.
Per
personat
fizik
te
pa
punesuar
deri
ne
moshen
35
vjecare

Vertetim
nga
Agjensioni
per
punesim
ne
Republiken
e
Maqeodnise
se
Veriut,
qe
personi
fizik
nuk
eshte
i
punesuar.

1.3.
Për
projektet
e
organizuara
ndërmjet
bashkëpunimit

përbashkët

dy
ose

shumë
personave
fizikë,
individëve,
përkatësisht
per
projektet
e
grupeve
joformale,
dorëzohet
deklarata
me
shkrim
nga
pjesëmarrësit
e
projektit
me

cilën
emërohet
bartësi
i
projektit
dhe
vetëm
për

do

dërgohet
certifikata
e
shtetësisë
e
Republikës

Maqedonisë

Veriut
(origjinale
ose
kopje
e
noterizuar)
ose
kopja
e
letërnjoftimit

vlefshëm

lëshuar
nga
organi
kompetent

Republikën
e
Maqedonisë

Veriut.

1.4.
Për
personat
juridikë

dokumenti
për
veprimtarinë
e
regjistruar
(DVR

formulari),
jo


vjetër
se
6
muaj
ose
gjendje
vijuese
jo

e
vjetër
se
6
muaj
ose
vendim
për
subjektin
e
regjistruar

lëshuar
nga
Regjistri
Qendror
i
Republikës

Maqedonisë

Veriut,
me
përjashtim

njësive

vetëqeverisjes
lokale,
institucionet
lokale
dhe
personat
e
tjerë
juridikë,

cilëve

themeluesi
është
Republika
e
Maqedonisë

Veriut.

1.5.
Dokumente
tjera

detyrueshme

vërtetojnë
përmbushjen
e
kushteve

përfshira

fletëparaqitje

veprimtari

caktuara
dhe
fusha,

cilat
janë
pjesë
përbërëse
e
konkurseve
vjetore.

1.6.Nuk
do

shqyrtohen
fletëparaqitjet

vijim:

dorëzuara
pas
skadimit

afatit

konkurseve,

plotësuar

formular
jo
përkatës,

plotësuara

formular

nuk
është
pjesë
përbërëse
e
konkurseve
vjetore,

dërguara
me
postë
elektronike,
aplikimet
jo

plotëesuara
tërësisht
dhe

pa
kompletuara.

1.7.
Nuk
do

shqyrtohen
aplikimet
ku
nuk
është
i
dorëzuar
dokumentacioni
i
mësipërm
i
detyrueshëm
dhe
dokumentacioni
i
detyrueshëm
i
paraqitur

aplikimet

veprimtari

caktuara
dhe
fusha
 të
cilat
janë
pjesë
përbërëse

konkurseve
vjetore

1.8.
Materialet
e
dorëzuara
me
aplikimet

Konkurset
vjetore
nuk
kthehen.

 1. KRITERET
  DHE
  PIKAT
  MBI

  CILAT
  DO

  BAZOHET
  NOTIMI
  I
  PROJEKTIT:

Kriteret
dhe
pikat
mbi

cilat
do

bazohet
notimi
i
projektit
përmbahen

formularët
e
aplikimit

veprimtari

caktuara
dhe
aktivitete

kulturë,

cilët
janë
pjesë
përbërëse
e
Konkursit
vjetorë.

 1. PËRQINDJA
  E
  PJESËMARRJES

  MINISTRISË

  KULTURËS

  FINANSIMIN
  E
  PROJEKTEVE

Përqindja
e
pjesëmarrjes

Ministrisë

Kulturës

finansimin
e
projekteve
është

përputhje
me
mjetet
e
parapara
për
finansimin
e
projekteve
me
interes
nacional

Buxhetin
e
Republikës

Maqedonisë

Veriut
për
vitin
2021

 1. AFATI
  I
  DORËZIMIT

  FLETËPARAQITJEVE

Për
shkak

krizës
aktuale
ekonomike
dhe
shëndetësore

shkaktuar
nga
pandemia
e
Kovid

19
rekomandohet

aplikimet

dorëzohen
deri
te
Ministria
e
Kulturës
me
postë(rr.
“Gjuro
Gjakoviq”
nr.
61,
1000
Shkup),
me
datën
e
vulës
postare.

përjashtim
aplikimet
mund

dorëzohen

arkivin
e
Ministrisë


voni
deri

ora
16:00

ditë
pune.

Konkursi
zgjat
nga
08.10.2020
deri

vitin
13.11.2020

 1. INFORMATA
  TJERA

5.1
Mënyra
e
paraqitjes:

Fletëparaqitjet
sipas
veprimtarive
dhe
fushave,

cilat
janë
pjesë
përbërëse
e
konkurseve
vjetore,
janë
publikuar

faqen
e
internetit

Ministrisë

Kulturës.
Fletëparaqitjet
duhet

shkarkohen
nga
faqja
e
internetit
e
Ministrisë

Kulturës www.kultura.gov.mk,plotësohen

mënyrë
elektronike
duke
futur

dhënat

vendin
e
caktuar
dhe
nënshkruhen
nga
personi
i
autorizuar
dhe
dërgohen

formë

shtypur

Ministrinë
e
Kulturës.
Për
secilin
projekt
plotësohet
fletëparaqitje
e
veçantë.

gjitha
dokumentet
tekstuale,
si
dhe

gjitha
dokumentet

cilat
nënshkruhen,

dorëzohen

formë

shtypur
si
dokumente
origjinale,
dhe
përmbajtja
tjetër
e
mediumeve
mund

dorëzohet

formë
elektronike

CD,DVD
ose
pajisje
e
jashtme
per
dërgim.

5.2.Njoftim
për
rezultatet
e
konkurseve
vjetore


gjithë
pjesëmarrësit

konkurset
për
rezultatet
do

njoftohen

pajtim
me
Ligjin
për
kulturë.

Rezultatet
e
konkurseve
do

publikohen

faqen
e
internetit

Ministrisë

Kulturës.

Rezultatet
e
publikuara
nga
konkurset
vjetore
do
t’i
përmbajnë
informatat
mbi
bartësin
e
projektit,
titullin
e
projektit
dhe
mjetet
e
lejuara
për
zbatimin
e
projektit.

5.3
Informata
plotësuese

Informatat
plotësuese

lidhje
me
konkurset
vjetore
mund

merren


voni
deri

15.10.2020,
adresat
ektronike

vijim:

Mbrojtja
e
trashëgimisë
kulturore

paluajtshme
dhe
mbrojtja
e

mirave
audiovizuale,
veprimtaria
e
bibliotekave,
veprimtaria
e
muzeut
dhe
mbrojtja
e
trashëgimisë
kulturore
jo
materiale:

Elena
Pavllova,
DavçaSpasova


[email protected]

RefikBajrami,IbushAbazi


[email protected]

ElizabetaJankullovska


[email protected]

Arte
vizuale,arkitektur
dhe
dizajn:

MarijaStançeva-Gjorgova,
MariellaMicevska-Axhigogova


[email protected]

Muzikore,
Veprimtari
muzikore-skenike
dhe
folklore

LumturijeZajazi


[email protected]

Besim
Memishi


[email protected]

MandikaNiça


[email protected]

Veprimtaria
e
dramës:

SnezhanaIvanova-Kitanova,
Besim
Ibraimi


[email protected]
,

[email protected]

Literatura
dhe
veprimtaria
e
botimit:

VesnaGjurovska,
isnie
Berisha


[email protected]

Bashkëpunimi
ndërkombëtar:

LubicaStefanovska,
TatjanaKralevska-Lazarova,
LulzimSelmani


[email protected]


[email protected]


[email protected]

Projekte
interdisiplinare

Arlind
Huseini,
AleksandraSever


[email protected]

Ministria
e
Kulturës