Në shtojcë është pjesa e Draft-procesverbalit të mbledhjes së pesëmbëdhjetë  të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, lidhur me nevojën për marrjen e masave dhe aktiviteteve plotësuese për preventive nga zgjerimi I sëmundjes COVID – 19 (virusikorona).

Në pajtim me atë që u përmend nevojitet që në Seksionin për menaxhim me resurse njerëzore të dorëzoni listën e të punësuarve të cilët kanë fëmijë të moshës së mbushur deri në 10 vjet,dhe do të mungojnë nga puna në 14 ditët e ardhshme duke filluar prej sot, të njëjtit nevojitet që të dorëzojnë vërtetim nga shkolla/kopshti.

Lidhur me personat e sëmurë kronik pritet që Ministria e Shëndetësisë dhe Komisioni për sëmundje kronike t’ikonfirmoj në kategoritë e personave të cilët duhet të lirohen nga puna, për të cilën në mënyrë plotësuese do të informohen.

Pjesa e Draft-procesverbalit të mbledhjes së pesëmbëdhjetë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut

Mungesa nga puna do të dëshmohet me vërtetim nga kopshti ose shkoll

Lirimi nga puna për personat me sëmundje kronike me vërtetim nga mjeku specialist