takimin
e
mbajtur
midis
kryeministrit
Oliver
Spasovski,
Ministrit

Kulturës
Hysni
Ismaili,
zëvendësministrit

Kulturës
Vladimir
Lazovski,
dhe
përfaqësuesve

SKRM,
u
dakorduan

neni
nga
Marrëveshja
Kolektive
me

cilën
përcaktohen
koeficientët
e
rinj

pagave

zbatohen 
nga
1
korriku
i
vitit
2020.

Marrëveshja
Kolektive
për
Kulturë
u
lidh

30.12.2019.
 Me
nenin
130,
u
përcaktua
shtyerja

zbatimit

Marrëveshjes
Kolektive,
por
vetëm

lidhje
me
dispozitat
e
neneve
65
dhe
66
(pagat
e
punonjësve

fushën
e
kulturës),

cilat
tani
sipas
marrëveshjes
fillojnë

zbatohen
nga
1
korriku
i
vitit
2020.

Me
këtë,
pagat

kulturë
për
muajin
korrik
do

llogariten

pajtim
me
koeficientët
e
përcaktuara

Marrëveshjen
Kolektive.