Qeveria
e
Republikës

Maqedonisë

Veriut,

kuadër

seancës

saj

57-të

mbajtur

26.05.2020,
miratoi
Dekretin
me
fuqi
ligjore
për
mbështetje
financiare

punonjësve

filmit
gjatë
gjendjes

jashtëzakonshme,
si
dhe
një
Dekret
me
fuqi
ligjore
për
mbështetje
financiare

artistëve
dhe
personave

tjerë
fizik

kryejnë
veprimtari
dhe
aktivitete

tjera

fushën
e
kulturës
gjatë
gjendjes

jashtëzakonshme,
dhe

prekur
nga
kriza
shëndetësore-ekonomike
e
shkaktuar
nga
koronavirusi
COVID-19.

Me
këto
Dekrete
rregullohen
kushtet,
mënyra
dhe
procedura
e
dhënies

mbështetjes
financiare
për
punonjësit
e
filmit
dhe
artistëve
dhe
personave

tjerë
fizikë

kryejnë
veprimtari
dhe
aktivitete

tjera,
për
pagesën
e
mjeteve
financiare
për
muajt
prill
dhe
maj

vitit
2020,

shumën
neto
mujore
prej
14.500
denarë.

Për
këtë
qëllim,
Qeveria
ka
obliguar
Ministrinë
e
Kulturës


zbatojë
Dekretin
për
mbështetje
financiare
për
artistë
dhe
persona

tjerë
fizikë

kryejnë
veprimtari
dhe
aktivitete

tjera

fushën
e
kulturës
gjatë
gjendjes

jashtëzakonshme.

Me
këtë
Dekret
janë

përfshirë
artistë
dhe
persona

tjerë
fizikë,

cilët

mënyrë

pavarur
kryejnë
veprimtari
ose
aktivitete

llojit
tjetër

fushën
e
kulturës,
shtetas

Republikës

Maqedonisë

Veriut,
dhe


mënyrë

pavarur
ose
përmes

drejtave

autorit
ose
llojit
tjetër

marrëveshjes,
marrin
pjesë

realizimin
e
projektit

mbështetur

konkurset
Vjetore
për
financimin
e
projekteve
me
interes
nacional

kulturë
për
vitin
2020
ose
përsëri
marrin
pjesë

realizimin
e
projektit

mbështetur
nga
fondet
ndërkombëtare,
përkatësisht
organizatat
ndërkombëtare,
i
cili
është
anuluar
për
shkak

krizës
shëndetësore-ekonomike

shkaktuar
nga
koronavirusi
COVID-19.

Ministria
e
Kulturës,

afat
prej
tre
ditëve
nga
dita
e
hyrjes

fuqi

këtij
dekreti
me
fuqi
ligjore,
do

publikojë

faqen
e
saj

internetit
thirrje
publike
për
dorëzimin
e
kërkesave
për
shfrytëzimin
e
mbështetjes
financiare.

ueb-faqen
e
Ministrisë

Kulturës
do

jenë

dispozicion
kërkesa
dhe
deklarata
për
përmbushjen
e
kushteve

parashikuara
me
Dekretin,

cilat

afat
prej
pesëmbëdhjetë
(15)
ditësh,
duhet

dorëzohen

Ministri.

Dekreti
për
mbështetje
financiare

punonjësve

filmit
gjatë
gjendjes

jashtëzakonshme
përsëri
do

zbatohet
përmes
Agjencisë

Filmit

Republikës

Maqedonisë

Veriut.

pajtim
me
Dekretin,
shfrytëzuesi
i
mbështetjes
financiare
mund

jetë
punonjës
filmi-kërkues
për
mbështetje
financiare,
shtetas
i
Republikës

Maqedonisë

Veriut
i
cili

pesë
vitet
e
fundit
ka
punuar


paktën
tre
filma

mbështetur
nga
Agjencia,
si
dhe

realizimin
e
filmave

mbështetur
nga
Agjencia,

prodhimin
e

cilave
kërkuesi
për
mbështetje
financiare
duhet

kishte
marrë
pjesë,
e
cila
është
anuluar
ose
shtyrë
për
shkak

krizës
shëndetësore-ekonomike

shkaktuar
nga
koronavirusi
COVID-19,
e
cila
konfirmohet
nga
Agjencia.

Agjencia
e
Filmit,

afat
prej
tre
ditëve
nga
hyrja

fuqi
e
këtij
dekreti
me
fuqi
ligjore,

faqen
e
saj

internetit
duhet

shpall
thirrje
publike
për
dorëzimin
e
kërkesave
për
shfrytëzimin
e
mbështetjes
financiare
për
punonjësit
e
filmit.

Kërkuesi
i
ndihmës
financiare,
brenda
15
ditëve
nga
dita
e
shpalljes

thirrjes
publike,
deri

Agjenci,
duhet

dorëzojë
kërkesë
dhe
deklaratë
për
plotësimin
e
kushteve,
shtojcave

do

jenë

dispozicion

faqen
e
internetit

Agjencisë.

Për
shfrytëzimin
e
mbështetjes
financiare

punonjësve

filmit

artistëve
dhe
personave

tjerë
fizikë

kryejnë
veprimtari
dhe
aktivitete

tjera

fushën
e
kulturës
gjatë
gjendjes

jashtëzakonshme,
do

vendoset
nga
komisione

veçanta

do

kryejnë
kontroll

dokumentacionin
e
paraqitur,
si
dhe
saktësinë
e

dhënave.

Mbështetja
financiare
e
këtyre
dekreteve
me
fuqi
ligjore
nuk
mund

realizohet
nga
kërkuesi
i
cili
është
i
përfshirë
me
Dekretin
për
mbështetje
financiare

artistëve

pavarur
gjatë 
gjendjes

jashtëzakonshme,
i
cili
është

marrëdhënie

rregullt
pune
ose
është
marrës
i
pensionit

pajtim
me
evidentimin
e
Fondit

sigurimit
pensional
dhe
invalidor

Republikës

Maqedonisë

Veriut,
i
cili
realizon

ardhura

tjera
për
çfarëdo
baze
ose
është
i
përfshirë
me
masa

tjera
ekonomike

Qeverisë

Republikës

Maqedonisë

Veriut
për
menaxhimin
e
krizës
shëndetësore-ekonomike

shkaktuar
nga
koronavirusi
COVID-19.


Kërkesë
për

marrë
mbështetje
financiare

artistëve
dhe
personave

tjerë
fizikë


Deklaratë
për
plotësimin
e
kushteve
për
marrjen
e
mbështetjes
financiare


Kërkesë
për
pagesën
e
ndihmës
financiare
për
 punonjës

filmit


Deklaratë
për
plotësimin
e
kushteve
për
marrjen
e
mbështetjes
financiare