pajtim
me
nenin
70

Ligjit
për
kulturë
(„Gazeta
Zyrtare
e
Republikës

Maqedonisë”
numër
31/98,
49/03,
82/05,
24/07,
116/2010,
47/2011,
51/2011,
136/12,
23/13,
187/13,
44/14,
61/15,
154/15,
39/16,
11/18
dhe
11/18),
institucionet
nacionale 
qershor

vitin
rrjedhës
për
vitin
e
ardhshëm
 në
Ministrinë
e
Kulturës
dërgojnë
draft-program
vjetor
për
punën
e
institucionit.


draft-programin
vjetor
janë
shprehur
mjetet
e
nevojshme
për:
aktivitetet
e
programit,
shpenzimet
operative

institucionit,
rrogat
dhe
kompensimet
tjera

punonjësve
dhe

bashkëpunëtorëve

jashtëm

cilët
do

angazhohen
për
ta
realizuar
programin,
shpenzimet
materiale
dhe
shpenzimet
për
mbajtjen
e
investimit,
sigurimin,
përshtatjen
dhe
furnizimin
e
pajisjes
për
institucionin.

Draft-programi
vjetor
përmban
projekte
me
saktësimin
e
shpenzimeve
për
dedikime
dhe
aktivitete.

Formularin
për
draft-programin
vjetor
dhe
formularët
për
projektet
e
veçanta
sipas
veprimtarive

veçanta
duhet

merren
nga
faqja
e
internetit
e
Ministrisë

Kulturës
(www.kultura.gov.mk),

plotësohen

mënyrë
elektronike
duke
i
shkruar

dhënat

vendin
e
caktuar
dhe

verifikohen
me
vulën
e
institucionit
dhe
me
nënshkrimin
e
personit

autorizuar.
Për
çdo
projekt

veçantë
plotësohet
formular
i
veçantë
i
veprimtarisë
përkatëse.


formularët
e
plotësuar,
detyrimisht
duhet

bashkëngjiten
dokumentet
e
kërkuara

janë
theksuar

secilin
formular

veçantë

veprimtarisë
përkatëse.

Me
formularin
mund

dërgohen
edhe
dokumente
/
materiale
tjera
për
shpjegimin
shtesë

projektit
për

cilat
institucioni
vlerëson
se
është
e
nevojshme
t’i
dërgojë.
Dokumentet
/
materialet
e
dërguara
me
formularin
nuk
kthehen.

Për

gjitha
informatat
shtesë
lidhur
me
formularët,
mund

drejtoheni

Ministrinë
e
Kulturës,

departamentin
përkatës.

Theksojmë
se
nuk
do

shqyrtohen
formularët

nuk
janë
plotësuar
tërësisht
dhe
formularët
e
pakompletuar

pa
dokumentet
e
bashkëngjitura.

MINISTRIA
E
KULTURËS


Обрасци
за
нацрт

годишната
програма
на
националните
установи
за
2021
година


Обрасци
за
проекти
од
областа
на
визуелните
уметности
архитектура
и
дизајнот


Обрасци
за
проекти
од
областа
на
драмската
дејност

аматеризам


Обрасци
за
издавање
ЦД


Обрасци
за
проекти
од
областа
на
манифестации
и
фестивали


Обрасци
за
проекти
од
областа
на
музичко

сценската
дејност
и
фолклорот


Обрасци
за
проекти
од
областа
на
драмската
дејност

продукција
на
професионална
претстава


Обрасци
за
проекти
од
областа
на
меѓународна
дејност


Обрасци
за
инвестиционо
и
техничко
одржување
на
објектите
и
опремата
во
државна
сопственост


Обрасци
за
проект
од
областа
на
заштитата
на
културното
наследство
национални
установи


Обрасци
за
проект
од
областа
на
европските
интеграгии


Обрасци
за
проект
од
електронското
издаваштво


Обрасци
за
списание


Обрасци
за
публикација