Përfunduan
gërmimet
arkeologjike

lokalitetin
Vrbjanska
Çuka 
afër
Slavej

Pelagonija
,
na
njoftoi
Qendra
për
Hulumtime
Parahistorike,
e
cila
për
herë

pestë

bashku
Institutin
dhe
Muzeun-
Prilep
dhe
Institutin

kulturës
së 
sllavishtes

vjetër,
si
me
ma
shumë
institucione
evropiane
punon

këtë
lokalitet.
Qëllimi
është

studiojmë
kulturën
materiale,
arkitekturën,
ekonominë,
ritualet
dhe
mjedisin
natyror
karakteristikë

neolitit,
antika
e
vonshme
dhe
mesjetës.

Gërmimet
e
këtij
viti
u
përqendruan

format
rituale
karakteristike

varrimeve
mesjetare,
si
dhe
fazat
e
mëvonshme
arkitektonike
brenda
vendbanimit
neolitik.

Qendra
njoftoi
se

dhënat
themelore

marra
për
fazat
e
ndryshme

funksionimit
e
këtij
lokaliteti
do

publikohen

disa
revista
shkencore
maqedonase
dhe
botërore.
Një
artikull
u
botua

fundmi

revistën
e
njohur
“Antikviti”
nga
Kembrixh,
dhe
një
artikull
i
gjerë
është

fazën
e
shtypjes

revistën
prestigjioze
gjermane
“Prehistorishte 
cajtshrift”.  

këto
punime
përmblidhen
gjetjet
nga
studimi
shumë
vjeçar
studimi
multidisiplinar
i
Vrbjanska
Çuka,
i
cili,
siç
thuhet
nga
Qendra
për
Kërkime
Parahistorike,
paraqet
dhe
pohon
shumë
këtë
lokalitet

nivelin
ndërkombëtar.