Raporti mbi gjendjen e ruajtjes së trashëgimisë natyrore dhe  kulturore  të rajonit të Ohrit dhe përparim në zbatimin e rekomandimeve të Vendimit të Komitetit të trashëgimisë botërore