Në faqen e internetit të Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor janë publikuar dokumentet si vijon: Draft-plani për menaxhim me trashëgiminë natyrore dhe kulturore të Rajonit të Ohrit 2019-2028 dhe Draft-raporti për vlerësimin strategjik të mjedisit jetësor për Planin për menaxhim me trashëgiminë natyrore dhe kulturore në Rajonin e Ohrit 2019-2028.

Gjithë njoftimin shikojeni në linkun si vijon: