Në pajtim me nenin 3 paragrafi 2 të Rregullores për mënyrën e dhënies së provimit për të marrë licencën e lektorit dhe për Programin e provimit, Komisioni për Dhënien e Provimit për Lektor caktoi termine për konsultime për muajin dhjetortë vitit 2019për personat e interesuar për dhënien e provimit të lektorit.

Anëtarët e Komisionit për Dhënien e Provimit për Lektor në terminet e caktuara do të jenë në kabinetet e tyre.

Terminet për konsultime:

  • dr. Iskra Panovska-Dimkova (Fakulteti Filologjik “Blazhe Koneski”): 12.12.2019, ora 11:30-12:30.
  • dr.Simon Sazdov (Fakulteti Filologjik “Blazhe Koneski”): 13.12.2019, ora12:00-13:00.
  • dr. Katica Trajkova (Instituti i Gjuhës Maqedonase „Kërste Misirkov“):16.12.2019, ora 11:00-12:00.