Në pajtim me nenin 3 paragrafi 2 të Rregullores për mënyrën e dhënies së provimit për të marrë licencën e lektorit dhe për Programin e provimit, Komisioni për Dhënien e Provimit për Lektor caktoi termine për konsultime për muajin qershortë vitit 2019për personat e interesuar për dhënien e provimit të lektorit.

Anëtarët e Komisionit për Dhënien e Provimit për Lektor në terminet e caktuara do të jenë në kabinetet e tyre.

– 18.6.2019, në orën 9:00 –testi hyrës dhe provimi praktik

– 20.6.2019, në orën 9:00 –provimi me gojë

Terminet për konsultime:

  • dr. Iskra Panovska-Dimkova (Fakulteti Filologjik): 6.6.2019, ora 10:00-11:00.
  • dr.Simon Sazdov (Fakulteti Filologjik): 12.6.2019, ora 11:00-12:00.
  • dr. Katica Trajkova (Instituti i Gjuhës Maqedonase „Kërste Misirkov“):5.6.2019, ora 13:00-14:00.