Asambleja
e
Përgjithshme
e
Kombeve

Bashkuaravitin
2021
e
ka
shpallur
për
vit
Ndërkombëtar
të 
paqes
dhe
Besimit,

mënyrë


mobilizojë
përpjekjet
e
bashkësisë
ndërkombëtare
për

siguruar
paqe

përhershme,
solidaritet
dhe
harmoni.

Ministria
e
Kulturës
dhe
Ministria
e
Arsimit
dhe
Shkencës
tëRepublikës

Maqedonisë

Veriut
po
fillojnë
një
iniciativë
për
t’iu
bashkuar
kremtimit

këtij
Viti
Ndërkombëtar,
me
një
program
kushtuar
njërit
prej
kolosëve

kulturës
maqedonase,
BlazeKoneski,
me
rastin
e
100
vjetorit

lindjes

tij.

Ditën
kur
u
lind
ky
veprimtarë
i
kulturës
u
shënua

listën
e
UNESKO
për
shënimin
e
përvjetorëve

rëndësishme

botë,
gjatë
vitit
2021.

Ky
përvjetor
meriton 

gjithë
aktorët

jetës

kulturore,
akademike
dhe
shoqërore

mobilizojnë
forcat
e
tyre
krijuese
për
një
festim
dinjitoz

karakterit
dhe
veprës

BlazeKoneski.
Prandaj,
Ministria
e
Kulturës
dhe
Ministria
e
Arsimit
dhe
Shkencës
po
përgatisin
një
platformë
për
harmonizimin
e
ngjarjeve

ndryshme

do

ndodhin

nivel
kombëtare
dhe
ndërkombëtare.

Paqja
dhe
besimi
janë
shtyllat
e
veprimtarisë
poetike
dhe
shkencore

BlazeKoneski.
Puna
e
tij
monumentale
inkorporon
këto
ideale
thella
humane.